Privacy beleid

Privacy beleid van gymnastiekvereniging E&O

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die gymnastiekvereniging E&O, hierna ‘E&O’, verwerkt van haar leden, trainers en vrijwilligers.
Indien je lid wordt van E&O, of om een andere reden persoonsgegevens aan E&O verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: E&O, bereikbaar via het secretariaat, MR CL. Kniphorststraat 4, 7815 JB Emmen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40045137. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via eenogym@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt E&O en voor welk doel
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens (zowel post als e-mailadres)
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Te volgen les
• Eventuele bijzonderheden die je hebt aangegeven en die van belang kunnen zijn voor je sportactiviteiten en relevant zijn voor je gezondheid en/of veiligheid.

2.2. Doeleinden
E&O verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
Voorbeeld hiervan is je registratie als lid binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
je naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van E&O, zoals de nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk.
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
je naam, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum wordt doorgegeven aan de leiding van de les die je volgt. Zo kunnen ze jou of je ouder(s)/verzorger(s) bereiken, of je gegevens inzien voor bijvoorbeeld wedstrijden.

3. Bewaartermijnen
E&O verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Deze zeven jaar zijn gebaseerd op vereisten voor de financiële administratie. De gegevens worden uitsluitend geraadpleegd indien dit voor de administratie vereist is.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft E&O passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt E&O gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Dit betreft de ledenadministratie en het loket van de KNGU (voor uw lidmaatschap).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van E&O kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. E&O zal je verzoek in behandeling nemen
en je, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop E&O je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat via eenogym@gmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je daarom om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

[Versie januari 2020]